Zorg


Op deze pagina vindt u informatie over zorgverbreding, rapportavonden en advisering VO.

 

Zorgverbreding

 

Leerlingvolgsysteem

Alle registraties van vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem. Daarin wordt per vak aangegeven wanneer er getoetst wordt en welke normeringen er worden gebruikt, zodat de afspraken door de hele school gelijk zijn. Op deze manier ontstaan groepsoverzichten. Daarnaast wordt van elke leerling een dossier bijgehouden. Alle informatie op het gebied van leerstof, sociaal-emotionele ontwikkeling, logopedist, fysiotherapeut enz. wordt hierin bewaard. Deze dossiers worden zorgvuldig bewaard en keer op keer doorgegeven en besproken met de volgende groepsleerkracht. Gegevens uit het dossier zijn vertrouwelijk en mogen niet zonder uw toestemming worden doorgegeven aan derden, bijv. een schoolbegeleidingsdienst.

 

De gewone zorg

Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij:

 

  • observatielijsten
  • toetsen

 

Bij groep 1-2 worden de vorderingen van elke leerling bijgehouden op een observatielijst volgens de Kijk-registratie.

Bij elk vak zijn door de wet kerndoelen aangegeven die door het basisonderwijs gehaald moeten worden. Deze kerndoelen worden door methodemakers nauwgezet uitgewerkt. Alles wat behoort tot de verplichte leerstof, is dan ook in de methodes voor de verschillende vakken terug te vinden. De leerstof is verdeeld in blokken en / of thema’s. Aan het eind van een blok of thema vindt toetsing plaats om te bepalen of de leerlingen zich de stof voldoende eigen hebben gemaakt. Dit zijn methode-afhankelijke toetsen.

 

Er zijn ook methodeonafhankelijke toetsen. Deze geven een beeld van de ontwikkeling van een kind los van de stof die net is behandeld. Bij ons op school gebruiken we ILO-toetsen (lezen), CITO-toetsen (Ordenen en Taal voor Kleuters, Woordenschat voor groep 3 en 4, Leestechniek en Leestempo voor groep 3-4, Spelling voor groep 3-8, Leeswoordenschat voor groep 5-8, Rekenen en Begrijpend Lezen voor groep 3-8, Entreetoets voor groep 7, Eindtoets voor groep 8 ) en de AOB-COMPAZ-eindtoets voor groep 8.

 

De resultaten van al deze toetsen en observaties worden schriftelijk vastgelegd. Periodiek worden door het team groeps-, leerling- en voortgangsbesprekingen gehouden. Iedere leerkracht bespreekt op dat moment de leerlingen en maakt samen met de intern begeleider en directeur een planning voor het onderwijs voor de daaropvolgende periode. Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben maken we een analyse van de sterke en zwakkere kanten van de leerling en bepalen we in overleg met de ouders, hoe we de leerling zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden.
Alle registraties van vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem. Daarin wordt per vak aangegeven wanneer er getoetst wordt en welke normeringen er worden gebruikt, zodat de afspraken door de hele school gelijk zijn. Op deze manier ontstaan groepsoverzichten.
Daarnaast wordt van elke leerling een dossier bijgehouden. Alle informatie op het gebied van leerstof, sociaal-emotionele ontwikkeling, logopedist, fysiotherapeut enz. wordt hierin bewaard. Deze dossiers worden zorgvuldig bewaard en keer op keer besproken met de volgende groepsleerkracht. Gegevens uit het dossier zijn vertrouwelijk en mogen niet zonder uw toestemming worden doorgegeven aan derden, bijv. een schoolbegeleidingsdienst.

 

Hoe gaan we om met kinderen die problemen hebben op onze school

 

Hieronder verstaan wij de stappen die we als team ondernemen als de ontwikkeling van een kind wat extra zorg nodig heeft.
Wij organiseren ons onderwijs zo, dat het mogelijk is om kinderen die dat nodig hebben, wat extra instructie of aandacht te geven. Die extra instructie wordt door de eigen leerkracht binnen de eigen groep gegeven. In de groepshandelingsplannen staat aangegeven op welke manieren de verschillende groepen leerlingen instructie krijgen. Als kinderen op de niet-methodegebonden toetsen duidelijk onder of boven het gemiddelde niveau scoren worden de groepshandelingsplannen ook met de ouders besproken en na een vastgestelde periode geëvalueerd.

 

Als deze manier van werken niet toereikend is, volgt een HGW bespreking met het team of er wordt overleg gepleegd met de orthopedagoge waarover Prisma beschikt. Als blijkt dat we zelf niet de benodigde kennis in huis hebben wordt het Zorgplatform ingeschakeld. Met behulp van dit Zorgplatform wordt gezocht naar materialen, werkwijzen en / of andere organisaties om het kind in de eigen groep verder te kunnen opvangen en te helpen.
We kunnen daarbij ook een doen op hulp van deskundigen zoals Emergis, logopedist, fysiotherapeut, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk, leerkracht S.B.O (Speciaal Basisonderwijs), e.d.
Als blijkt dat de resultaten nog niet voldoende zijn en dat er (te) weinig vooruitgang in het leerproces zit, dan vragen wij de ouders om het kind aan te laten melden bij de P.C.L. (de Permanente Commissie Leerlingenzorg). Deze commissie onderzoekt welke hulp er al aan het kind is verleend en kan dan adviseren om het kind naar het Speciaal Basis Onderwijs te verwijzen. Ook kan deze P.C.L. een andere vorm van speciale hulp adviseren.

 

Wij begrijpen heel erg goed dat een verwijzing naar het S.B.O. geen gemakkelijke keuze is, maar het belang van het kind staat bij ons altijd voorop!
Soms zijn er kinderen die doorverwezen worden naar een andere vorm van Speciaal Onderwijs: een regionaal expertisecentrum. Zij hebben zich gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met een bepaalde handicap of specifieke problematiek.

 

Het gebeurt ook dat kinderen die een verwijzing hebben voor zo’n expertisecentrum toch op onze school blijven met ondersteuning van de ambulante begeleiding. ( het rugzakje)

terug naar boven

Rapportavonden

In de rapportentijd wordt u door de school uitgenodigd voor een gesprek, dat ongeveer een kwartiertje duurt, om te praten over de vorderingen en het functioneren van uw kind. We geven het rapport van groep 3 t/m 8 enkele dagen vóór de rapportavond aan de kinderen mee, zodat u voorbereid op het oudergesprek kunt komen. Wij streven er naar om iedere ouder minimaal 2x per jaar te spreken bij een rapportgesprek. Natuurlijk kunt u ook altijd zelf een afspraak maken met de leerkracht om te praten over uw kind.
In groep 1 en 2 wordt de Kijk ingevuld bij de leeftijd van 4,6 jaar, 5 jaar, 5,6 jaar, 6 jaar en eventueel 6,6 jaar. U wordt uitgenodigd voor een gesprek op het moment dat uw zoon / dochter 5 en 6 jaar wordt. Aan het eind van groep 2 vindt er nog een eindgesprek plaats. Dit kan samenvallen met het 6-jaargesprek. Daarnaast krijgt u een extra uitnodiging als daar aanleiding voor is. Tijdens de bespreking van de vorderingen van uw kind zullen ook de uitslagen van de Cito meegenomen worden.

Tevens wordt er in iedere groep één keer per jaar een algemene informatieavond gehouden voor alle ouders van de desbetreffende groep. Deze avond wordt altijd aan het begin van het schooljaar gehouden.

terug naar boven

Advisering voortgezet onderwijs


Bij het advies voor het volgen van voortgezet onderwijs wordt door de groepsleerkracht gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

 

  • De uitslag van de CITO-eindtoets (evt. aangevuld met uitslag van een AOB-COMPAZ-eindtoets).
  • De prestaties van de leerling op onze school, o.a. zichtbaar in ons leerlingvolgsysteem.
  • De wensen van de leerling en de ouders.
  • Het gezamenlijk advies van de leerkrachten.
  • Gesprekken met brugklascoördinatoren.

Informatie over open dagen van het voortgezet onderwijs wordt aan de leerlingen meegegeven en / of op het prikbord in de hal opgehangen. In november / december verzorgen de leerkrachten van groep 8 een voorlopig adviesgesprek, zodat u gericht de open dagen van het Voortgezet Onderwijs kunt bezoeken. Zodra de toetsuitslagen en verdere adviezen bekend zijn kunt u uw kind aanmelden bij de school van uw keuze.

 

 

 

Uitstroomgegevens groep 8

 

In deze tabel kunt u zien naar welke vormen van voortgezet onderwijs de leerlingen van groep 8 in de afgelopen 5 jaar doorgestroomd zijn.

 

2012

2013

2014

2015

2016

VWO

5

5

3

5

9

HAVO

3

6

6

7

8

VMBO-T

5

1

6

5

3

VMBO-K

3

4

1

5

3

VMBO-B

1

1

VMBO-LOO

2

1

PRAKTIJK-ONDERWIJS

TOTAAL

17

19

17

22

23

 

 

 

terug naar boven