Zorg


Op deze pagina vindt u informatie over zorgverbreding, rapportavonden en advisering VO.

 

Zorgverbreding

 

Leerlingvolgsysteem

Alle registraties van vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem. Daarin wordt per vak aangegeven wanneer er getoetst wordt en welke normeringen er worden gebruikt, zodat de afspraken door de hele school gelijk zijn. Op deze manier ontstaan groepsoverzichten. Daarnaast wordt van elke leerling een dossier bijgehouden. Alle informatie op het gebied van leerstof, sociaal-emotionele ontwikkeling, logopedist, fysiotherapeut enz. wordt hierin bewaard. Deze dossiers worden zorgvuldig bewaard en keer op keer doorgegeven en besproken met de volgende groepsleerkracht. Gegevens uit het dossier zijn vertrouwelijk en mogen niet zonder uw toestemming worden doorgegeven aan derden, bijv. een schoolbegeleidingsdienst.

 

De gewone zorg

 

Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij groep 1-2 worden de vorderingen van elke leerling bijgehouden op een observatielijst volgens de Kijk-registratie.

 

Bij elk vak zijn door de wet kerndoelen aangegeven die door het basisonderwijs gehaald moeten worden. Deze kerndoelen worden door methodemakers nauwgezet uitgewerkt. Alles wat behoort tot de verplichte leerstof, is dan ook in de methodes voor de verschillende vakken terug te vinden. De leerstof is verdeeld in blokken en / of thema’s. Aan het eind van een blok of thema vindt toetsing plaats om te bepalen of de leerlingen zich de stof voldoende eigen hebben gemaakt. Dit zijn methode-afhankelijke toetsen.

 

Deze kerndoelen worden voor de vakken taal en rekenen vervangen door referentieniveaus. Deze niveaus beschrijven wat een leerling op een aantal vaste momenten en op verschillende niveaus moet beheersen om het onderwijs erna te kunnen volgen. Vanuit deze niveaus worden de methode-onafhankelijke toetsen gemaakt. Deze toetsen geven een beeld van de ontwikkeling van een kind los van de stof die net is behandeld.

Bij ons op school gebruiken we CITO-toetsen (Rekenen en Wiskunde, Woordenschat, Leestechniek en Leestempo, Spelling, Rekenen en Wiskunde, Begrijpend Lezen en Eindtoets voor de groepen waar deze toetsen betrekking op hebben.) We hebben gekozen voor de IEP-eindtoets.

De resultaten van al deze toetsen en observaties worden schriftelijk vastgelegd. U kunt als ouder deze resultaten inzien via de ouderportal van ons registratiesysteem Parnassys. De inlogcode die u nodig hebt, hebt u gekregen bij aanmelding (en kunt u zo nodig opnieuw opvragen bij meester Alfons: agovers@prisma-scholen.nl ).

N.B.

De contactgegevens zoals die in onze administratie bekend zijn, kunt u zelf controleren en aanpassen in Parnassys, ons leerlingvolgsysteem. Zorg dat deze gegevens (adres, telefoonnummers, E-mail) dus altijd up-to-date zijn!

 

Periodiek worden door het team groeps-, leerling- en resultaatbesprekingen gehouden. Iedere leerkracht bespreekt op dat moment de leerlingen en maakt samen met de intern begeleider en directeur een planning voor het onderwijs voor de daaropvolgende periode. Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben maken we een analyse van de sterke en zwakkere kanten van de leerling en bepalen we in overleg met de ouders, hoe we de leerling zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden.

Alle registraties van vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem. Daarin wordt per vak aangegeven wanneer er getoetst wordt en welke normeringen er worden gebruikt, zodat de afspraken door de hele school gelijk zijn. Op deze manier ontstaan groepsoverzichten.

Daarnaast wordt van elke leerling een dossier bijgehouden. Alle informatie op het gebied van leerstof, sociaal-emotionele ontwikkeling, logopedist, fysiotherapeut enz. wordt hierin bewaard. Deze dossiers worden zorgvuldig bewaard en keer op keer besproken met de volgende groepsleerkracht. Gegevens uit het dossier zijn vertrouwelijk en mogen niet zonder uw toestemming worden doorgegeven aan derden, bijv. een schoolbegeleidingsdienst.

 

Hoe gaan we om met kinderen die problemen hebben op onze school

Hieronder verstaan wij de stappen die we als team ondernemen als de ontwikkeling van een kind wat extra zorg nodig heeft.

Wij organiseren ons onderwijs zo, dat het mogelijk is om kinderen die dat nodig hebben, wat extra instructie of aandacht te geven. Die extra instructie wordt door de eigen leerkracht binnen de eigen groep gegeven. In de groepshandelingsplannen staat aangegeven op welke manieren de verschillende groepen leerlingen instructie krijgen. Als kinderen op de niet-methodegebonden toetsen duidelijk onder of boven het gemiddelde niveau scoren worden de groepshandelingsplannen ook met de ouders besproken en na een vastgestelde periode geëvalueerd. Als deze manier van werken niet toereikend is, volgt een HGPD bespreking met de intern begeleider of er wordt overleg gepleegd met de orthopedagoge waarover Prisma beschikt.

 

 

terug naar boven

Rapportavonden

Ouder-kind-rapportgesprekken:

Bij de groepen 5 t/m 8 mogen de kinderen tijdens het rapportgesprek (een deel) aanwezig zijn.

In de klas wordt vooraf door de leerlingen een formulier ingevuld waarin naar voren komt hoe zij vinden dat het gaat met het leren en het gedrag. Ook schrijven de kinderen op waar ze trots op zijn en wat ze als doel willen stellen om de komende periode aan te werken. Het ingevulde formulier zal besproken worden tijdens het rapportgesprek. Vervolgens is er tijdens hetzelfde gesprek nog de gelegenheid om de leerkracht te spreken waar uw kind niet bij aanwezig is. Uw kind mag dan even op u wachten in de gang.

 

In de onderbouw zijn de kinderen nog niet bij het rapportgesprek aanwezig. Wel wordt er in de klas door alle leerlingen een formulier ingevuld (groepen 1-2 een gevoelsthermometer en de groepen 3-4 een ‘ik voel mij en ik kan- formulier’. De leerkracht bespreekt dit in de klas met het kind en tijdens het rapportgesprek met de ouders. Natuurlijk kunt u ook altijd zelf een afspraak maken met de leerkracht om te praten over uw kind.

 

In groep 1 en 2 wordt voor alle kinderen de KIJK ingevuld in januari en juni. U krijgt in die perioden ook een uitnodiging voor een gesprek naar aanleiding van de KIJK. Tijdens deze bespreking zullen de vorderingen van uw zoon/dochter besproken worden en ook de uitslagen van de verschillende toetsen worden meegenomen.

Uw kind moet minimaal 6 maanden de school bezoeken om voldoende gegevens te kunnen verzamelen om de KIJK in te kunnen vullen. Is dit niet het geval, dan wordt voor uw kind de KIJK in de volgende periode ingevuld.”

Bij de start van het schooljaar krijgen alle ouders de gelegenheid om in een persoonlijk 10-minutengesprek kennis te maken met de leerkracht van hun kind. Bij nieuwe kleuters komt de juf graag na 6 tot 10 weken een keer thuis kennismaken.

Tevens wordt er in iedere groep één keer per jaar een algemene informatieavond gehouden voor alle ouders. Deze avond wordt altijd aan het begin van het schooljaar gehouden. Dit jaar op 10 september 2018.

 

Half november is er de gelegenheid voor ouders om, halverwege de eerste rapportperiode, de resultaten te bespreken met de leerkracht.

 

De kinderen krijgen in het schooljaar twee keer een rapport:

  • Het eerste rapport krijgen de kinderen 1 februari mee.
  • Het tweede rapport krijgen de kinderen 21 juni mee.

N.B.

Het hele jaar door kunt u online de resultaten van uw kind in groep 3 t/m 8 volgen op het Ouderportaal van Parnassys.

Advies Peutergroep

In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het verbeteren van de doorgaande lijn tussen de Peutergroep en de basisschool. Bijzondere aandacht is er daarbij voor de taalontwikkeling, omdat gebleken is dat kinderen met een goede taalvaardigheid het vaak ook goed doen op de basisschool. Voor alle kinderen op de peutergroep wordt een KIJK-registratie ingevuld en (na toestemming van de ouders) wordt die doorgestuurd aan de basisschool. De Peutergroep heeft ook een vestiging in onze school: PG Kibeo De Horizon. Deze is maandag t/m vrijdag ‘s ochtends geopend van 8:30 – 12:00 uur.

 

terug naar boven

Advisering voortgezet onderwijs


Bij het advies voor het volgen van voortgezet onderwijs wordt door de groepsleerkracht gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

 

  • De uitslag van de IEP-eindtoetsen van groep 7 en 8
  • De prestaties van de leerling op onze school, o.a. zichtbaar in ons leerlingvolgsysteem.
  • De wensen van de leerling en de ouders.
  • Het gezamenlijk advies van de leerkrachten.
  • Gesprekken met brugklascoördinatoren.

Na de IEP-toets van groep 7 (begin juni) komt er al een eerste voorlopig advies richting voortgezet onderwijs.

Informatie over open dagen van het voortgezet onderwijs wordt in groep 8 aan de leerlingen meegegeven en / of in de klas opgehangen. In november / december verzorgt de leerkracht van groep 8 een voorlopig adviesgesprek, zodat u gericht de open dagen van het Voortgezet Onderwijs kunt bezoeken. Zodra de toetsuitslagen en verdere adviezen bekend zijn kunt u uw kind aanmelden bij de school van uw keuze.

 

 

 

Uitstroomgegevens groep 8

 

In deze tabel kunt u zien naar welke vormen van voortgezet onderwijs de leerlingen van groep 8 in de afgelopen 3 jaar doorgestroomd zijn en wat het schoolgemiddelde was.

 

 

terug naar boven