MR

Ga direct naar de verslagen van de MR-vergaderingen

Medezeggenschapsraad

Via de vertegenwoordigers in de Medezeggenschapsraad hebben ouders inspraak in een groot aantal zaken van de school. De M.R. hanteert een activiteitenplan en een M.R.-reglement. Dit reglement is ontstaan uit de Wet op de Medezeggenschap (WMS) en opgesteld in samenwerking met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.).

 

 

Het doel van een M.R. is om door medezeggenschap een open communicatie te bereiken tussen directie, leerkrachten (en andere medewerkers) en ouders. Zij hopen daarmee oprechte betrokkenheid en tevredenheid te bereiken. Ze willen graag kwalitatief goed onderwijs, een plezierige leertijd voor alle kinderen en een collegiale werksfeer voor medewerkers.

De M.R. is een afvaardiging van twee leerkrachten en twee ouders. De taken van de leden van de M.R. zijn verdeeld. Er is een voorzitter, een secretaris en er zijn twee leden. Eén M.R.-leerkracht en één M.R.- ouder bezoeken de vergaderingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in Goes. Hier treffen zij ouders en leerkrachten van andere Prisma-scholen en beraden zich over beleid, waarbij de M.R. van het betreffende G.M.R.-lid achterban (en dus richtinggevend) is.

Er zijn ongeveer zes M.R.-vergaderingen per jaar. De vergaderingen van de M.R. zijn openbaar. Dat wil zeggen, dat alle vastgestelde notulen op de website te vinden zijn. Geïnteresseerden kunnen de vergaderingen ook bijwonen. Zij kunnen dit van tevoren kenbaar maken bij een M.R.-lid. Dit is echter niet noodzakelijk. Ook kunnen geïnteresseerden agendapunten, schriftelijk en met een toelichting, indienen. Meer gedetailleerde informatie hierover is te vinden op de website.

 

Het activiteitenplan is een leidraad voor de inhoud van M.R.-vergaderingen. De M.R.-leden vormen hun mening over nieuw beleid van de directie en bespreken dit met elkaar. Ze kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. Speerpunten zijn bijv. het jaarlijkse actieplan en de vakantieregeling. De vergaderingen worden aangekondigd in het maandelijkse infoblad. Zowel de website als het infoblad worden gebruikt om belangrijke informatie naar ouders te communiceren. Tijdens de jaarvergadering van de Ouderraad wordt het jaarverslag van de M.R. gepresenteerd.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.)

In de G.M.R. hebben van alle scholen binnen het overkoepelend schoolbestuur 2 vertegenwoordigers zitting. Zij adviseren in beleidszaken en verlenen in voorkomende gevallen instemming aan plannen van het hoofdbestuur.

 

Een leerkracht en een ouder uit de M.R. vertegenwoordigen onze school in de G.M.R.

 

Leden Medezeggenschapsraad

Namens het personeel: Mevr. Karen Kuijpers (secretaris) en Mevr. Karin Sauter (voorzitter en vertegenwoordiger GMR)

Namens de ouders: Mevr. Rianne Pauwels en mevrouw Jessica Stols

Rianne Pauwels

Jessica Stols

Karin Sauter

Karen Kuijpers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb ik als ouder ook iets te zeggen, ook al zit ik niet in de MR?

Ja, wij (oudergeleding) vertegenwoordigen alle ouders. Mocht u iets willen weten of vragen dan kunt u bij ons terecht.

Ik heb een vraag, hoe moet ik dat kenbaar maken?

Dit kan via de mail: mrdehorizon@outlook.com of u kunt ons aanspreken op het plein.