Interconfessionele commissie

Per 1 augustus 2013 is basisschool de Horizon een interconfessionele school.

Wat houdt dit precies in?
Het betekent, dat we vanuit een brede christelijke basis, Rooms-Katholiek en Protestants-christelijk, ons onderwijs vorm willen geven in wederzijds respect en saamhorigheid. De kinderen en de leerkrachten leren kennismaken met de verschillende kerken, gewoonten en gebruiken.

In het voorjaar van 2013 heeft de werkgroep ‘Omvorming Interconfessionele school’ in 6 bijeenkomsten nagedacht over de vraag of omvorming naar een interconfessionele school meerwaarde zouden hebben en zo ja, op welke manier deze omvorming zou kunnen plaatsvinden.
De conclusie van de werkgroep was dat omvorming van De Horizon van katholiek naar interconfessioneel meerwaarde heeft voor de school, de kinderen, de medewerkers, de ouders en het dorp Rilland.
Om het proces tot omvorming in gang te zetten en vorm te geven is de Identiteitscommissie Rilland (ICR) in het leven geroepen, die een projectplan opgesteld heeft, waarin staat omschreven waar de ICR de komende 2 jaar aan gaat werken.

Doel van de ICR:
De ICR probeert een brug te maken tussen de verschillen die er zijn bij katholieken en protestant-christelijken in geloof en godsdienstige vorming. De ICR helpt mee de identiteit van de school helder te krijgen. De MR is nauw betrokken bij dit proces.

De ICR vergadert het eerste schooljaar 6 maal en daarna steeds 4 maal per schooljaar.

De voortgang wordt gecommuniceerd met de ouders via nieuwsbrief, website, E-mail en tijdens de informatieavonden aan het begin van het schooljaar.

Identiteitscommissie Rilland  bestaat uit de volgende personen:

 

  • Vacature (ouder) – contactpersoon van de PC gemeente De Levensbron
  • Karin Sauter (leerkracht) – contactpersoon bovenschoolse identiteitscommissie, secretaris en voorzitter
  • Maartje van Iperen (leerkracht) – PR & Communicatie
  • Marjolein Bruijns (ouder) – lid

Betrokkenen bij de identiteitscommissie Rilland:

  • Jan Meeusen – inhoudelijk adviseur
  • Wim Lolkema – dominee van de PKN-kerk de Levensbron
  • Wiel Hacking – pastor vanuit katholieke parochie

 

Heeft u vragen of op-/aanmerkingen dan kunt u contact opnemen met
Karin Sauter (voorzitter)

E-mail: icrhorizon@outlook.com