ICR-vergaderingen

01-10-2013:

In deze bijeenkomst is een vaste vergaderstructuur afgesproken.
Daniëlle neemt de PR voor haar rekening. Afgesproken is dat elke maand een andere groep een stukje schrijft voor het R.K. parochieblad en de Kerkklok.
Afspraken zijn gemaakt over de opzet van de onthulling van het nieuwe logo voorafgaand aan de Kerstmarkt.
De verschillen in de viering van Kerstmis in de pc en rk-kerk worden toegelicht.

14-11-2013:

De inhoud van de informatie op de website m.b.t. ICR en Missie en Visie van de school wordt vastgesteld.
De kerstviering is in de rk-kerk. Vanwege plaatsgebrek zijn er 2 vieringen en is er maar een toegangsbewijs voor 1 ouder per gezin.
Afgesproken is om bij vieringen in de rk-kerk de katholieke rituelen te gebruiken en in de pc-kerk de protestante.
De inhoud en de opzet van de viering van Dankdag wordt besproken.

14-01-2014:

Zowel pc- als rk-kerk zijn erg blij met de aangeleverde stukjes vanuit de school.
De inschrijving voor de Eerste H. Communie en het Vormsel voor de rk-leerlingen is geopend.
Het concept-huishoudelijk reglement wordt aangepast en vastgesteld.
Kerstviering, onthulling nieuw logo en Dankdag zijn geëvalueerd.
Afspraken zijn gemaakt m.b.t. de viering van Biddag op 12 maart.

 

11-03-2014:

Bernard van Lamoen neemt de taken over van Wiel Hacking vanuit de R.K. parochie.
De viering van Biddag en de achtergronden van Biddag en Dankdag zijn besproken.
Er is een map gemaakt met ideeën voor Biddagen en Dankdagen.

 

05-06-2014:

We kunnen terugkijken op een waardevolle Paasviering en brunch.
De Levensbron heeft een sollicitatiecommissie in het leven geroepen om de opvolging van ds. V.d. Maas te regelen.
De voorbereidingen van de 1e H. Communie in de R.K. kerk zijn afger0nd. Vanuit school is hier een gelegenheidskoortje voor geformeerd.
Voortaan wordt elke vergadering bij toerbeurt geopend met een tekst ter bezinning.
In de kwaliteitsmeter van 2016 wordt ouders ook gevraagd naar respons op de ICR.
De datum van de openingsviering en een voorlopige lijst van vieringen is opgesteld.

 

30-09-2014:

Bij welke activiteiten rond Kerst willen we bij de Levensbron aansluiten. Het team vergadert hier nog over.
De staat van onderhoud van de R.K. kerk werd besproken.
We organiseren dit jaar voor het eerst een Lichtjestocht in Rilland. Dit is op donderdag 18 december. Een commissie van 4 teamleden heeft dit op zich genomen.
De startviering in de R.K. kerk was erg kindgericht. De kinderen bleven geboeid. De volgende viering brengen we nog extra onder de aandacht bij de ouders dat ze ook welkom zijn.

 

20-11-2014:

De school doet mee aan het project van de Levensbron voor de Voedselbank en alle klassen maken een werkje voor in die kerk.
De staat van onderhoud van de R.K. kerk heeft waarschijnlijk als gevolg dat we daar geen schoolvieringen meer kunnen organiseren.
Het projectplan voor dit schooljaar is besproken.
De Lichtjestocht is bijna rond.
Binnen het team wordt het IC-overleg niet alleen op activiteitenniveau, maar ook “in de verdieping” besproken.

 

24-03-2015:

De Lichtjestocht was voor herhaling vatbaar. We denken daarbij aan een vierjarige cyclus, nader vast te stellen.
Het is gebruikelijk dat alle kinderen meedoen met het gebed aan het begin en einde van de dag, door een kruisteken te maken en respect betonen door mee te doen of stil te zijn. Het gebed is een vanzelfsprekendheid die we met elkaar op school doen in alle groepen.
Nu na de sluiting van de R.K. kerk in Rilland alle vieringen van school in de Levensbron worden gehouden, vinden we het belangrijk om de ouders te informeren over het karakter van de viering (R.K., Protestant of Oecumenisch).

 

02-07-2015:

De Paasviering stond, ondanks het wegvallen door ziekte van Bernard van Lamoen, als een huis door de perfecte voorbereiding. Dominee Lolkema zou graag een protestante gezinsschoolkerkdienst in januari 2016 mee willen opzetten. In september wordt bepaald wat de vierjarige cyclus bij Kerstmis wordt en of we dit jaar een kerstviering in de Levensbron houden.